Erasmus 2

Erasmus 2) 2019-1-CZ01-KA229-061106_2 

 „IT’S OUR WORLD – TAKE CARE OF IT

 

Czego dotyczy projekt?

Głównym celem projektu jest odkrycie wpływu ludzkiej aktywności na naszą planet i pokazanie co możemy zdobić by zabezpieczyć naszą przyszłość. Inspiracją projektu jest 17 celi zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Są nimi:

 1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie;
 2. Eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywianie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa;
 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu;
 4. Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;
 5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;
 6. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;
 7. Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie;
 8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi;
 9. Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjne;
 10. Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;
 11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;
 12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;
 13. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;
 14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony;
 15. Ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej;
 16. Promowanie pokojowego i inkluzyjnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;
 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poza tym projekt ten wzmocni europejską pracę w grupie, polepszy kompetencje językowe i cyfrowe zarówno wśród młodzieży i nauczycieli, a przede wszystkim pozwoli spojrzeć na problemy środowiska z międzynawowej perspektywy.