Deklaracja dostępności

XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: http://www.xxlopoznan.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 2012

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Niezgodności:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 

Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 

Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 

Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 

Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 

Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 15.06.2022 r. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Lechosław Rybka, email: leszekrybka@interia.pl. Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: (61) 8208203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Udogodnienia:
• Linki – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Adres: os. Wichrowe Wzgórze 111; 61 – 699 Poznań; telefon: 61/ 820 82 03; fax: 61/ 820 82 03; e-mail: lo20_poznan@wp.pl; strona internetowa: http://www.xxlopoznan.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek główny składa się z dwóch kondygnacji. Niestety nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Na terenie placówki nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.